Veiklos sritys

Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas yra viena iš LR Susisiekimo ministerijos 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos „Susisiekimo valstybės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ vykdytoja.

Įstaigos misija
Vykdyti veiklą, kuri sudarytų sąlygas gerinti kelių infrastruktūros būklę.

Įstaigos vizija
Kelių infrastruktūrai vystyti skiriamos lėšos turi būti naudojamos vadovaujantis sąnaudų – naudos analizės metodu. Sprendimai dėl valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo ir priežiūros darbų turi būti priimami vadovaujantis objektyviais kelių būklės ir eismo tyrimų duomenimis.

Pagrindinės veiklos sritys yra:
– eismo automobilių keliuose tyrimai ir analizė;
– transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimai ir analizė;
– duomenų apie susisiekimo komunikacijas rinkimas, apdorojimas ir tvarkymas;
– susisiekimo komunikacijų inžinerinių statinių bandymai, apžiūros ir stebėsena, kokybinių rodiklių ir konstrukcinių parametrų tyrimai;
– susisiekimo komunikacijų infrastruktūros valdymo sistemų taikymas, trumpalaikių ir ilgalaikių strateginių plėtros programų rengimas ir vertinimas;
– susisiekimo komunikacijų plėtros, eismo saugos priemonių diegimo pagrindimas, galimybių studijų ir reikalingų dokumentų Europos Sąjungos paramai gauti rengimas ir vertinimas;
– normatyvinių dokumentų, rekomendacijų, taisyklių, metodikų rengimas, tikslinimas ir atnaujinimas;
– valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų susisiekimo komunikacijų objektų kokybinių ir konstrukcinių rodiklių kontroliniai patikrinimai.

Taip pat viešoji įstaiga teikia paslaugas rinkos sąlygomis valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, vykdančioms transporto ir susisiekimo komunikacijų projektus:
– susisiekimo komunikacijų inventorizacija, kadastriniai matavimai ir kita geodezinė veikla, ypatingų statinių projektavimas, projekto vykdymo priežiūra, projekto ir statinio ekspertizė;
– teritorijų planavimo dokumentų rengimas;
– kelių ir transporto ekonominiai tyrimai ir analizė;
– kita inžinerinė konsultacinė veikla;
– moksliniai tiriamieji ir taikomieji darbai;
– mokymų, seminarų organizavimas.

Vertybės
Iniciatyvūs ir aktyvūs savo veikloje darbuotojai ir vadovai.
Paslaugūs ir rūpestingi užsakovams.
Ilgametė darbuotojų patirtis analogiškoje veikloje.
Aukšta teikiamų paslaugų kokybė.
Profesinis tobulėjimas.
Įstaigos kompetencija.

Strateginės kryptys
Valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklės tyrimai ir pasiūlymų dėl kelių plėtojimo programų rengimas.
Paslaugų teikimas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, vykdančioms transporto ir susisiekimo komunikacijų projektus.

Institutas turi teisę atlikti statinio projektavimo darbus, vykdyti statinio projekto bendrąją ekspertizę, statinio bendrąją ekspertizę bei statinio statybos techninę priežiūrą.
Tiriamieji ir projektavimo darbai institute vykdomi Kelių tyrimų, Tiltų tyrimų, Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų bei Saugaus eismo skyriuose.
Institute veikia technikos biblioteka, rengiami regionų kelių įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarai ir mokymai, nuolatos palaikomi ryšiai su giminingomis užsienio organizacijomis.