Korupcijos prevencija

1. Darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, kontaktai

2013-10-11 įsakymas Nr. 2-81


2. Įstaigos korupcijos prevencijos politika

Korupcijos prevencijos politikos aprašas.pdf


3. Viešų ir privačių interesų derinimo tvarka ir pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Pareigybių sąrašas ir interesų derinimo tvarka.pdf

Įgalioto atstovo pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį.pdf


4. Informacija apie įstaigoje atliekamą korupcijos tikimybės nustatymą ir rizikos analizę

2017-08-11 įsakymas Nr. 2-81

2017-09-01 raštas SM Nr. 10-458


5. Teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją ir kontrolę

http://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija


6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos

http://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-programos


7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018-2019 m. priemonių planas

http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/2018-2019%20met%C5%B3%20planas.docx


8. Atskiras pranešimų kanalas

Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas, vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo visuomenės pagalbos. Prašome informaciją apie pažeidimus ir neteisėtą įstaigos darbuotojų veiklą pranešti elektroniniu paštu  info @ ktti.lt  arba telefonu (8 37) 22 66 38. Anonimiškumas garantuojamas. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


9. Nuorodos į korupcijos prevenciją vykdančių įstaigų interneto svetaines.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

– Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,

– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,

kitos valstybės ir savivaldybių įstaigos ir nevalstybinės įstaigos


10. Informacija apie korupcijos prevencijos renginius

2014 m. spalio 8 d. 2 viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto darbuotojai, o lapkričio 5 d. 29 įstaigos darbuotojai išklausė 8 akademinių valandų mokymo seminarą „Korupcijos prevencija ir jos priemonių praktinis taikymas“. Lektorius Gediminas Sakalauskas. Seminare dalyvavo visi įstaigos administracijos ir finansų skyriaus atstovai, skyrių viršininkai, grupių vadovai, projektų vadovai ir viešųjų pirkimų organizatoriai, iš viso 31 darbuotojas.
Seminarą organizavo UAB „Projekona“, kuri, vadovaujantis Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu Nr. 27D-3237 (2010-12-29), atitinka asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir gali teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams. Mokymo programa „Korupcijos prevencija ir jos priemonių praktinis taikymas“ yra patvirtinta bendrovės direktoriaus įsakymu pagal kvalifikacijos kėlimo valstybės tarnautojams programų tvarką. Programos kodas KV-VT-1102.

2017 m. gegužės 5 d. direktoriaus pavaduotojas, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas ir mažos vertės pirkimų organizatorius dalyvavo Administracijos darbuotojų asociacijos seminare „Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas – esminiai pokyčiai ir aktualijos su A. Vazneliu“.

2017 m. spalio 26 d. įstaigos direktorius dalyvavo seminare „Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas“. Lektorius – Dr. Raimundas Kalesnykas. Taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų susitikime korupcijos prevencijos bei viešų ir privačių interesų derinimo klausimais.

2017 m. gruodžio 7 d. direktoriaus pavaduotojas, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas ir komisijos narys dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“, kuriuos organizavo Viešųjų pirkimų agentūra.


11. Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

2015-10-26 pavedimas Nr. 10-513


12. Kita aktuali informacija

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti