Korupcijos prevencija

1. Darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, kontaktai

2013-10-11 įsakymas Nr. 2-81


2. Įstaigos korupcijos prevencijos politika

Korupcijos prevencijos politikos aprašas.pdf


3. Viešų ir privačių interesų derinimo tvarka ir pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Pareigybių sąrašas ir interesų derinimo tvarka.pdf

Įgalioto atstovo pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį.pdf


4. Informacija apie įstaigoje atliekamą korupcijos tikimybės nustatymą ir rizikos analizę

2017-08-11 įsakymas Nr. 2-81

2017-09-01 raštas SM Nr. 10-458


5. Teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją ir kontrolę

http://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija


6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos

http://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-programos


7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018-2019 m. priemonių planas

http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/2018-2019%20met%C5%B3%20planas.docx


8. Atskiras pranešimų kanalas

Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas, vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo visuomenės pagalbos. Prašome informaciją apie pažeidimus ir neteisėtą įstaigos darbuotojų veiklą pranešti elektroniniu paštu  info @ ktti.lt  arba telefonu (8 37) 22 66 38. Anonimiškumas garantuojamas. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


9. Nuorodos į korupcijos prevenciją vykdančių įstaigų interneto svetaines.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

– Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,

– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,

kitos valstybės ir savivaldybių įstaigos ir nevalstybinės įstaigos


10. Informacija apie korupcijos prevencijos renginius

2018 m. gruodžio 11 d.

2018 m. gruodžio 11 d. viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto l. e. direktoriaus pareigas Aivaras Vilkelis dalyvavo Tarptautinės antikorupcijos dienos proga susisiekimo ministro Roko  Masiulio iniciatyva surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Kova už skaidrumą – kova už valstybę“.
Renginio pradžioje susisiekimo ministras pristatė valstybiniame susisiekimo sektoriuje įdiegtą korupcijos prevencijos sistemą, kuri ne tik padės greičiau išaiškinti pažeidimus, bet ir užtikrins sektoriaus veiklos skaidrumą bei neleis sugrįžti prie ankstesnių klaidų. Susisiekimo ministras pasidžiaugė, kad „Dveji metai bendro darbo susisiekimo sektoriuje jau davė apčiuopiamų rezultatų. Atlikti 143 auditai. Intensyviai vykstant skaidrinimo procesui, užkirstas kelias daugeliui pažeidimų, pradėti ikiteisminiai tyrimai, pateikti civiliniai ieškiniai, išieškoma valstybei padaryta žala. Tačiau didžiausias mūsų laimėjimas – tai per pastaruosius dvejus metus sukurta ir įtvirtinta korupcijos prevencijos sistema. Nepriklausomai nuo to, kokia bus politinė valdžia, ši sistema bus garantas ateičiai, kad tai, kas neskaidraus susisiekimo sektoriuje vyko anksčiau, jau būtų nebeįmanoma. Tai vertė, kurios šiandien dar negalime apskaičiuoti“.
Renginyje dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ atstovai, ir kt. Gerąja patirtimi antikorupcijos srityje pasidalino Vokietijos geležinkelių įmonės „Deutsche Bahn“ Verslo konsultacijų direktorius Dirk Slodzinski.
Diskusijoje aptarta kovai su korupcija skirta Susisiekimo sektoriaus saugumo sistema, kurios pagrindas:
Esminiai antikorupcijos politikos dokumentai – etikos, elgesio kodeksas, privačių interesų deklaravimas, dovanų politika, rėmimo tvarkos, viešųjų pirkimų procedūrų vadovai ir kitos tvarkos.
Profesionalai – aukščiausio lygio vadovai, nepriklausomi valdybų nariai, antikorupcijos pareigūnai, kiti už rizikų valdymą atsakingi organizacijų darbuotojai.
Viešumas ir pranešimų kanalai – viešinama antikorupcinė veikla ir nustatyti pažeidimai. Sukurta pranešimų sistema, kur apie sistemos pažeidimus galima pranešti anonimiškai.
Antikorupcijos mokymų programa –  darbuotojų švietimas, mokymas, nepakantumo korupcijai ugdymas.
Sektoriaus veiklos skaidrumui vertinti sukurtas kompleksinis testas, kurį naudojant bus vertinama ne tik organizacijų teisinė būklė, bet ir reali situacija viešųjų pirkimų, interesų deklaravimo, korupcijos pasireiškimo tikimybės požiūriu.
Nuo 2017 m. spalio mėn. visose ministerijai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose dirba specialistai, atsakingi už korupcijos prevenciją ir veiklos skaidrumo didinimą. Susisiekimo ministerija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), glaudžiai bendradarbiauja su Valstybės saugumo departamentu (VSD).
Per dvejus metus Susisiekimo ministerijos iniciatyva atlikti plataus masto auditai. Nuo 2016 m. gruodžio mėn. valstybiniame susisiekimo sektoriuje atlikti 143 auditai (iš jų 22 Susisiekimo ministerijos ir 121 įstaigų ir įmonių iniciatyva), jų metu preliminariai nustatyta, kad neefektyviai buvo panaudota apie 40 mln. eurų. Iš viso pradėti 24 ikiteisminiai tyrimai (5 pagal Susisiekimo ministerijos, 19 – pagal įstaigų ir įmonių auditus), pateikti 7 civiliniai ieškiniai buvusiems vadovams, už neskaidrią veiklą iš pareigų atleisti 25 aukščiausios grandies vadovai. Pradėti ilgalaikiai žalos išieškojimo procesai.

2018 m. rugsėjo 25 d.

2018 m. rugsėjo 25 d. institute surengtas susitikimas-seminaras “Korupcijos prevencija. Gerosios praktikos taikymas VĮ „Oro navigacija” pavyzdžiu“.
Susitikime dalyvavo VĮ „Oro navigacija” generalinio direktoriaus patarėjas Marius Beliūnas ir VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto darbuotojai.
Svečias pasidalino patirtimi apie įmonėje pradėtą diegti antikorupcinės vadybos sistemą (AVS), atitinkančią tarptautinio standarto ISO 37001 reikalavimus.
AVS tai dokumentuotas įmonės politikos, taisyklių ir procedūrų rinkinys, skirtas įmonės vadybą padaryti/išlaikyti patvarią antikorupcijos požiūriu. Tai nesibaigiantis, nuolat tobulintinas cikliškas procesas. AVS gali padėti išvengti korupcijos, ją nustatyti, imtis atsakomųjų priemonių, laikytis įmonės veiklai taikomų antikorupcinių teisės aktų.
Svečias papasakojo apie šios sistemos privalumus, jos diegimui būtinus parengti dokumentus, diegimo procesą, sertifikacinį ir priežiūros auditą, žmogiškuosius išteklius, reikalingus sistemai įdiegti ir tinkamam jos funkcionavimui užtikrinti.
Pabaigoje svečias atsakė į seminaro dalyvių klausimus.

2018 m. gegužės 11 d.

2018 m. gegužės 11 d.  įstaigos darbuotojai supažindinti su atnaujintu ir papildytu VšĮ Kelių it transporto tyrimo instituto korupcijos prevencijos politikos aprašu.
VšĮ Kelių it transporto tyrimo instituto korupcijos prevencijos politika nustato įstaigoje taikomus bendruosius korupcijos prevencijos principus, šios politikos formavimo priemones, korupcijos formas ir jų prevencijos būdus, darbuotojų atsakomybę.
Išsamiau susipažinti su įstaigoje taikoma Korupcijos prevencijos politika galite čia.

2018 m. balandžio 23 d.

2018 m. balandžio 23 d. viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto l. e. direktoriaus pareigas Aivaras Vilkelis dalyvavo susitikime su Susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių vadovais ir už korupcijos prevenciją atsakingais asmenimis.
„Būtinas sisteminis visuomenės požiūrio keitimas ir nepakantumo šiam reiškiniui skatinimas. Kova už skaidrumą šiandien yra kova už valstybę. Skaidri veikla – Susisiekimo ministerijos prioritetas ir bendras mūsų visų tikslas. Siekiame skaidresnio, efektyvesnio, valstybės ir visuomenės labui dirbančio susisiekimo sektoriaus“, – susitikime kalbėjo susisiekimo ministras Rokas Masiulis.
Susitikime pažymėta, kad praėjusiais metais susisiekimo sektorius padarė ypatingą pažangą antikorupcijos srityje. Daugelis Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių parengė kovos su korupcija programas, numatė konkrečias jų įgyvendinimo priemones, rūpinosi antikorupciniu darbuotojų švietimu ir nulinės tolerancijos korupcijai ugdymu. Įmonės ir įstaigos sukūrė įvairius pranešimų kanalus, kuriais darbuotojai ir visuomenė yra skatinami pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus.
Susitikime taip pat dalyvavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas, kuris pasidalino atliktais tyrimais valstybės valdomų įmonių korupcijos prevencijos srityje.
Diskusijos metu buvo įvardintos dažniausiai kylančios korupcijos rizikos: neskaidrūs viešieji pirkimai, netinkama sutarčių vykdymo priežiūra, darbų kokybės kontrolė, neracionalus turto valdymas, viešųjų ir privačių interesų supainiojimas, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių paslaugų suteikimas pažįstamiems pažeidžiant nustatytą tvarką. Nuo šiol įstaigos ir įmonės sieks kuo anksčiau nustatyti rizikingas sritis ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams, nuo vadinamo „gaisrų gesinimo“ pereiti prie nuolatinio analitinio, pagal rizikos kriterijus apibrėžto darbo.
Susisiekimo sektoriaus įmonių ir įstaigų vadovai bei korupcijos prevencijos specialistai sutarė dėl prioritetinių tikslų korupcijos srityje: sukurti prevencijos sistemą ir valdyti rizikas viešuosiuose pirkimuose, bus siekiama tinkamo viešų ir privačių interesų deklaravimo, konfliktų prevencijos ir veikiančios personalo patikimumo vertinimo sistemos. Toliau bus siekiama nustatyti ir ištirti sritis, kuriose gali būti korupcijos pasireiškimo rizika. Dvi valstybės įmonės – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir „Oro navigacija“ – ketina įsidiegti antikorupcinės vadybos sistemą.

2017 m. gruodžio 7 d.

2017 m. gruodžio 7 d. direktoriaus pavaduotojas, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas ir komisijos narys dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“, kuriuos organizavo Viešųjų pirkimų agentūra.

2017 m. spalio 26 d.

2017 m. spalio 26 d. įstaigos direktorius dalyvavo seminare „Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas“. Lektorius – Dr. Raimundas Kalesnykas. Taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų susitikime korupcijos prevencijos bei viešų ir privačių interesų derinimo klausimais.

2017 m. gegužės 5 d.

2017 m. gegužės 5 d. direktoriaus pavaduotojas, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas ir mažos vertės pirkimų organizatorius dalyvavo Administracijos darbuotojų asociacijos seminare „Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas – esminiai pokyčiai ir aktualijos su A. Vazneliu“.

2014 m. spalio 8 d.

2014 m. spalio 8 d. 2 viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto darbuotojai, o lapkričio 5 d. 29 įstaigos darbuotojai išklausė 8 akademinių valandų mokymo seminarą „Korupcijos prevencija ir jos priemonių praktinis taikymas“. Lektorius Gediminas Sakalauskas. Seminare dalyvavo visi įstaigos administracijos ir finansų skyriaus atstovai, skyrių viršininkai, grupių vadovai, projektų vadovai ir viešųjų pirkimų organizatoriai, iš viso 31 darbuotojas.
Seminarą organizavo UAB „Projekona“, kuri, vadovaujantis Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu Nr. 27D-3237 (2010-12-29), atitinka asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir gali teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams. Mokymo programa „Korupcijos prevencija ir jos priemonių praktinis taikymas“ yra patvirtinta bendrovės direktoriaus įsakymu pagal kvalifikacijos kėlimo valstybės tarnautojams programų tvarką. Programos kodas KV-VT-1102.


11. Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

2015-10-26 pavedimas Nr. 10-513


12. Kita aktuali informacija

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti