Normatyvinių dokumentų rengimas

 

Normatyvinių dokumentų grupės darbų tikslas – rengti naujus ir tobulinti esamus norminius dokumentus keliams tiesti ir prižiūrėti, taikant pagal klimatines sąlygas ir esamą teisinę bazę tinkamas Lietuvos Respublikos keliams ES šalių norminių dokumentų nuostatas.

Yra parengta:

Kelių priežiūros darbų rinkos kainų ir kelių priežiūros metodų analizė
Šiame dokumente analizuoti kelių priežiūros darbų, kuriuos atlieka valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės, vienetiniai įkainiai ir darbo metodai bei kitų įmonių, atliekančių savivaldybių užsakymu kelių priežiūros darbus vienetiniai įkainiai. Pateikti rinkos kainų palyginimo duomenys, pagal kuriuos siūlyta valstybinės reikšmės keliuose ir toliau naudoti fiksuotos sumos už galutinį rezultatą pagal nustatytą priežiūros lygį metodą, kaip pigesnį būdą keliams prižiūrėti.

Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 14″
Rekomendacijos R IGGT 14 taikomos Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės keliams bei gatvėms, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa. Rekomendacijose R IGGT 14 pateikiami reikiami inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, skirti kelio trasai parinkti ir specialiajam planui sudaryti, naujų bei rekonstruojamų (remontuojamų) kelių ir gatvių, tiltų, kitų kelio statinių projektams rengti, taip pat reikiami tyrimai skirti keliams ir gatvėms, tiltams, kitiems kelio statiniams projektuoti Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone

Kelių priežiūros vadovo I dalis „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14″
Kelių priežiūros vadovo I dalis „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“ yra automobilių kelių priežiūros valdymo sistemos pagrindas – KPV rinkinio dalis. Normatyvai taikomi Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių ir gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, techninei priežiūrai. Normatyvai skirti Susisiekimo ministerijos valstybės įmonių, atliekančių kelių techninę priežiūrą, personalui, taip pat visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, prižiūrintiems valstybinės reikšmės kelius. Taip pat Normatyvai skirti vadovautis, nustatant valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros lygius, atliekant darbus bei tikrinant darbų kokybę.

Atliktas normatyvinių dokumentų koregavimas:

Kelių priežiūros vadovo II dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-14″
Vadovas taikomas: kelių techniniams prižiūrėtojams, t. y. valstybės įmonėms, atliekančioms valstybinės reikšmės kelių privalomus techninės priežiūros darbus, priežiūros darbų atlikimo kontrolę vykdantiems kelių techninės priežiūros inspektoriams priežiūros darbus atliekantiems rangovams sąnaudų normoms sudaryti (pagal pateikiamus darbų aprašymus), Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkiniui rengti.

Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinys DMMS-KP 14″
Rinkinyje pateikti sąnaudų normatyvai taikomi valstybinės reikšmės kelių ir gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, nuolatinių ir periodinių (smulkaus taisymo) kelių priežiūros darbų skaičiuojamajai vertei nustatyti.

Sąnaudų normatyvai yra patikslinti, atsižvelgiant į valstybinės reikšmės kelių įrengimo reikalavimus, naujus statyboje naudojamus produktus, mechanizmus, taip pat kelius prižiūrinčių įmonių patirtį, praktikoje naudojamus naujus normatyvinius dokumentus bei statinių techninės priežiūros darbų vertei nustatyti rekomenduojamus sąnaudų normatyvus. Taip pat sąnaudų normatyvai parengti, atsižvelgiant į jų platesnį pritaikymą skaičiavimo programoms rengti.

Kelių priežiūros vadovo III dalis „Automobilių kelių priežiūros ir taisymo ekonominiai normatyvai KPV EN-15″
Vadovas taikomas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui įgyvendinti, už finansavimo parengimą atsakingai institucijai nustatyti ir pagrįsti ateinančių metų programos (valstybinės reikšmės kelių priežiūros dalies) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, taip pat valstybės įmonėms ir kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims, prižiūrintiems valstybinės reikšmės kelius, priežiūrai reikiamoms lėšoms planuoti pagal Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas KPV TKDP-15“, nurodymus.