Eismo sauga

Kelių saugumo auditas

Kas yra kelių saugumo auditas?

Kelių saugumo auditas – tai procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina kelio projektą, ieškodami eismo saugos požiūriu netinkamų sprendimų. Kelių saugumo audito tikslas – eismo saugos problemas aptikti ir pašalinti dar „popieriuje“, kol projekto sprendiniai nėra įgyvendinti ir kol trūkumus pašalinti kainuoja nedaug.

Kada reikia atlikti kelių saugumo auditą?

Didžiausia nauda bus pasiekta ir trūkumus pašalinti kainuos mažiausiai, kai projektas bus patikrintas kiekviename jo gyvavimo etape – nuo planavimo iki ankstyvosios kelio eksploatacijos. Tokiu atveju planavimo klaidos bus ištaisytos planavimo etape, techninės klaidos – techniniame projekte, statybos klaidos – prieš užbaigiant statybą ir t. t. Akivaizdu, kad planavimo ar projektavimo klaidų nebeišeis ištaisyti užbaigus statybą arba tai kainuos labai daug.

Jeigu kelio projekto gyvavimo ciklas yra prasidėjęs, ir ankstesniuose etapuose kelių saugumo auditas atliktas nebuvo, kelių saugumo auditą būtina atlikti vėlesniuose projekto vystymo etapuose.

Kas yra atsakingas už kelių saugumo audito procedūros vykdymą?

Kelių saugumo audito procedūrą inicijuoti turi kelio savininkas.

Kas reglamentuoja kelių saugumo auditą Lietuvoje?

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477699

Kelių saugumo audito reikalavimai
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395041

Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos aprašas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395038

Poveikio kelių saugumui vertinimas

Kas yra poveikio kelių saugumui vertinimas?

Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina, kuri kelio projekto alternatyva yra patraukliausia. Poveikio kelių saugumui vertinimas atliekamas naujo kelio tiesimo ar naujo objekto šalia kelio statybos projektui. Poveikio kelių saugumui vertinimo tikslas – aptikti ir išvengti esminių, „stambaus kalibro“ eismo saugos trūkumų.

Lietuvoje poveikio kelių saugumui vertinimas dažniausiai atliekamas kuomet šalia esamo kelio planuojamos naujo traukos objekto statybos. Procedūros metu prognozuojami eismo srautų pokyčiai, įvertinama esamos infrastruktūros būklė, nustatomos grėsmės eismo saugai, teikiami pasiūlymai infrastruktūros plėtrai.

Kada reikia atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą?

Poveikio kelių saugumui vertinimą atlikti reikia ruošiant susisiekimo infrastruktūros specialųjį planą ar teritorijos detalųjį planą.

Kas yra atsakingas už poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros vykdymą?

Poveikio kelių saugumui vertinimą inicijuoti turi kelio savininkas.

Kas reglamentuoja poveikio kelių saugumui vertinimą Lietuvoje?

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477699

Poveikio kelių saugumui vertinimo tvarkos aprašas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395037

Kelių saugumo patikrinimai (inspekcijos)

Kas yra kelių saugumo patikrinimas (inspekcija)?

Kelių saugumo patikrinimas – tai procesas, kurio metu eismo specialistai patikrina esamo kelio būklę. Kelių saugumo patikrinimo metu yra identifikuojami eismo saugos trūkumai, kuriuos nesunku pašalinti kelio priežiūros darbų procese: ženklinimo defektai ir įvairūs neatitikimai, matomumą ribojančios kliūtys, kelio statinių saugos defektai ir t. t.

Prireikus gali būti atliekami tiksliniai patikrinimai (pvz., ženklinimo) arba naktiniai patikrinimai.

Kada reikia atlikti kelių saugumo patikrinimą (inspekciją)?

Kelių saugumo patikrinimą reikia atlikti ne rečiau kaip kas 3 metus.

Kas yra atsakingas už kelių saugumo patikrinimo procedūros vykdymą?

Kelių saugumo patikrinimą inicijuoti turi kelio savininkas.

Kas reglamentuoja kelių saugumo patikrinimą Lietuvoje?

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477699

Kelių saugumo patikrinimo tvarkos aprašas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395039

Juodųjų dėmių nustatymas ir tyrimai

Kas yra juodoji dėmė?

Juodoji dėmė – tai pagal patvirtintą metodiką nustatyta avaringa vieta, kurioje reikia didinti eismo saugą. Juodųjų dėmių „gydymas“ ekonomiškai yra labai naudingas.

Kada reikia nustatyti ir tirti juodąsias dėmes?

Juodosios dėmės turi būti nustatomos ir ištiriamos kasmet.

Kas yra atsakingas už juodųjų dėmių nustatymą ir tyrimą?

Juodųjų dėmių nustatymą ir tyrimą turi inicijuoti kelio savininkas.

Juodųjų dėmių žemėlapiai
https://www.ktti.lt/naudinga-informacija/juoduju-demiu-zemelapiai/

Kas reglamentuoja juodųjų dėmių nustatymą ir tyrimą Lietuvoje?

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477699

Juodųjų dėmių nustatymo ir šalinimo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose metodika
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=480457&p_tr2=2

Avaringų ruožų nustatymo valstybinės reikšmės keliuose metodika
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1CBCA2905B2C

Kelių tinklo saugumo lygių nustatymas

Kas yra kelių tinklo saugumo lygiai?

Kelių tinklo saugumo lygiai – tai informacija apie kelių ruožų avaringumo lygį. Šio proceso metu eismo specialistai nustato avaringumo lygius kelių tinkle ir ieško priežasčių, kodėl tarpusavyje labai panašių kelio ruožų grupėje vieni yra avaringesni už kitus. Avaringiausių kelio ruožų „gydimas“ ekonomiškai yra labiausiai naudingas.

Kada reikia atlikti kelių tinklo saugumo lygių nustatymą?

Kelių tinklo saugumo lygių nustatymą magistraliniuose ir krašto keliuose bei A ir B kategorijų gatvėse reikia atlikti ne rečiau kaip kas 3 metus.

Kas yra atsakingas už kelių tinklo saugumo lygių nustatymą?

Kelių tinklo saugumo lygių nustatymas yra privalomas valstybinės reikšmės magistraliniams ir krašto keliams bei rekomenduojamas kitiems keliams ir gatvėms. Procedūrą turi inicijuoti kelio savininkas.

Kas reglamentuoja kelių tinklo saugumo lygių nustatymą Lietuvoje?

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477699

Kelių tinklo saugumo lygių nustatymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BA59B7E22AC

Sankryžų modeliavimas

Jeigu galvojate apie sankryžos rekonstrukciją, bet abejojate dėl sprendinių poveikio eismo laidumui, jums apsispręsti padės eismo inžinerijos specialistai, pažangiomis kompiuterinėmis programomis modeliuojantys įvairius sankryžų rekonstravimo ar statybos scenarijus. Sankryžų modeliavimo metu prognozuojami įvairūs eismo srautų rodikliai: eismo kokybės lygis, gaištis, susidarysiančių eilių ilgiai, išmetamųjų dujų emisija ir kt.

SES-sankryzu modeliavimas-01

SES-sankryzu modeliavimas-02

Projektinių pasiūlymų teikimas

Teikiame įvairius eismo saugos projektinius pasiūlymus: sankryžoms, takams, inžinerinėms eismo saugos priemonėms ir kt.

Informacija yra naudinga, ruošiant projektavimo ar projektavimo su statyba technines specifikacijas.

SES-projektiniai pasiulymai-03

Važiavimo greičio matavimai

Gaunate skundų dėl viršijamo greičio, bet trūksta faktinių duomenų? Svarstote dėl stacionaraus greičio matavimo prietaiso įrengimo, bet trūksta argumentų? Norite patikrinti, kaip vairuotojai laikosi jūsų įrengtų kelio ženklų reikalavimų? Planuojate kitas eismo saugos priemones?

Specialia įranga galime jums atlikti statistinius važiavimo greičio matavimus ir nustatyti kiekvieno pravažiavusio automobilio greitį, maksimalų užfiksuotą važiavimo greitį, vidutinį važiavimo greitį, greitį V85 ir kitokius važiavimo greičio ir eismo intensyvumo rodiklius.

Kompleksiniai ir tiksliniai eismo saugos tyrimai ir studijos

Atliekame kompleksinius ir tikslinius eismo saugos tyrimus, analizes ir studijas susisiekimo infrastruktūros bei eismo dalyvių elgesio srityse.

Rengiame miestų darnaus judumo planų eismo saugos dalis.

Įvairios eismo planavimo ir organizavimo konsultacijos

Teikiame įvairias eismo planavimo ir organizavimo konsultacijas.

Seminarai ir mokymai

Vedame seminarus ir mokymus įvairiomis eismo organizavimo ir eismo saugos temomis. Remiamės Lietuvos ir Vakarų Europos gerąja patirtimi, kurią nuolat stebime, normatyviniais dokumentais, kuriuos dažnai patys rašome, bei mokslinių tyrimų išvadomis, kurias patys dažnai darome.

Galime atvykti į Jūsų miestą ar į Jūsų įmonę ir mokymo programą parengti pagal individualius poreikius.

 

SES-060512-01 SES-060512-02 SES-060512-03 SES-060512-04   SES-060512-05   SES-060512-06