TKA teikiamų paslaugų apskaitos ir mokėjimo tvarka

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS
APSKAITOS IR MOKĖJIMO TVARKOS

2019 m. sausio 9 d.   Nr. 2 – 5

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 62 straipsniu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8.d. įsakymu Nr.3-12 “Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo” (toliau – ministro įsakymas),

  1. N u r o d a u, kad paslaugų gavėjai/mokėtojai:

1.1. atlyginimą už Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamas paslaugas turi sumokėti iš anksto, iki paslaugos suteikimo momento;

1.2. atlyginimą už TKA teikiamo metinio palaikymo paslaugas turi mokėti kas metus ir jis turi būti sumokamas iki einamųjų metų birželio 1 d. Jei ūkio subjektas einamaisias metais pradeda vykdyti veiklą už kurios metinį palaikymą yra nustatytas mokestis, atlyginimas už atitinkamą metinio palaikymo paslaugą tais einamaisiais metais nėra mokamas;

1.3. už 2019 m. TKA teikiamas metinio palaikymo paslaugas, sumoka pusę ministro įsakyme nustatyto atlyginimo dydžio iki einamųjų metų birželio 1 d. (išskyrus atvejus jei metinio palaikymo paslauga pradedama teikti einamaisiais metais);

1.4. atlyginimą už TKA teikiamas paslaugas sumoka į TKA atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT377300010157174019, esančią AB Swedbank, banko kodas 73000. Mokėjimo pavedimo skiltyje Mokėjimo paskirtis būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą (TKA teikiamos paslaugos, dydžiai ir paslaugų kodai nurodyti www.tka.lt);

1.5. pageidaujantys gauti PVM sąskaitą faktūrą turi užpildyti šio įsakymo 3.2 punkte patvirtintos formos informaciją ir ją pateikti TKA Finansų skyriui el. paštu fin(at)tka.lt

  1. N u s t a t a u, kad atlyginimas už TKA teikiamas paslaugas mokėtojui grąžinamas pagal jo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytos sumokėto atlyginimo grąžinimo priežastys, šiais atvejais:

2.1. kai sumokėta daugiau negu nustatytas atlyginimo dydis;

2.2. jeigu prašymas dėl atitinkamos paslaugos suteikimo TKA nebuvo pradėtas nagrinėti;

2.3. jeigu paslauga (išskyrus metinio palaikymo paslaugas) dėl TKA kaltės nebuvo suteikta per teisės aktų nustatytus terminus ir iki paslaugos suteikimo dienos gautas ūkio subjekto prašymas grąžinti sumokėtą atlyginimą ir nutraukti paslaugos teikimą.

  1. T v i r t i n u:

3.1. Suteiktų administracinių paslaugų registracijos žurnalo formą (pridedama).

3.2. Informacijos PVM sąskaitų faktūrų išrašymui formą (pridedama).

  1. N u r o d a u:

4.1. padalinių vadovams arba jų įgaliotiems darbuotojams, teikiančiams paslaugas, pildyti šio įsakymo 3.1 punkte patvirtintos formos žurnalą;

4.2. padalinių vadovams pasirašytą žurnalą iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Finansų skyriui.

L. e. direktoriaus pareigas Aivaras Vilkelis

————————————————————————————————————————————————————————-

VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra, kodas 302824137

INFORMACIJA PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMUI

Įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

Įmonės kodas
PVM kodas
Buveinės adresas/arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
Paslaugos kodas (pagal sąrašą)
Paslaugos pavadinimas
Kiekis
Mokėtina/apmokėta suma, Eur
Paslaugos suteikimo data
El.pašto adresas į kurį galima pateikti PVM SF
Kontaktinis telefono Nr.