Darbo pasiūlymai

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ
TURTO VALDYMO SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGOMS

Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas, buveinė I. Kanto g. 25, Kaunas, įmonės kodas 302824137, skelbia konkursą Turto valdymo skyriaus viršininko pareigoms (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 40 val. per savaitę).

Darbo funkcijos

Turto valdymo skyriaus viršininkas:

 1. 1. planuoja, koordinuoja ir prižiūri Turto valdymo skyriaus darbuotojų darbą, užtikrina darbo sklandumą ir rezultatyvumą;
 2. 2. užtikrina įstaigos turto apsaugą;
 3. 3. atlieka medžiagų, prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus pagal pasirinktą pirkimo būdą, rengia su prekių ir paslaugų viešaisiais pirkimais susijusius konkursinius dokumentus;
 4. 4. vykdo viešuosius nurašyto turto pardavimo aukcionus;
 5. 5. aprūpina įstaigą inventoriumi, medžiagomis, kuru ir kitomis įstaigos veiklai reikalingomis darbo priemonėmis;
 6. 6. kuruoja įmonėje atliekamus statybos ir remonto darbus, užtikrina jų kokybę;
 7. 7. organizuoja transporto priemonių priežiūrą ir remontą, vykdo transporto priemonių panaudojimo, priežiūros ir remonto apskaitą.

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui

Pretendentas privalo:

 1. 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą techninės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 2. 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 3. 3. turėti žinių ir panašaus darbo patirties automobilių priežiūros, turto valdymo ir viešųjų pirkimų srityje;
 4. 4. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Viešųjų pirkimų įstatymą, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko patvirtintus Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, susisiekimo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius viešųjų pirkimų tvarką ir turto valdymo veiklą;
 5. 5. turėti darbo organizavimo, valdymo ir ekonomikos, apskaitos ir atskaitomybės pagrindus, žinoti darbo organizavimo būdus, verslo plėtojimo galimybes, verslo apsaugos būdus;
 6. 6. išmanyti transporto priemonių konstrukcijos ypatumus, pagrindinius techninius parametrus, priežiūros ir eksploatavimo reikalavimus, taip pat valstybinės techninės apžiūros reikalavimus;
 7. 7. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus; turėti galiojančius gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus;
 8. 8. žinoti dokumentų rengimo, įforminimo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 9. 9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius Microsoft Office programomis Word ir Excel, gebėti naudotis duomenų paieškos bazėmis, automobilių parko valdymo sistemomis;
 10. 10. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Privalumai: C kategorijos vairuotojo pažymėjimas, vadybinio darbo patirtis, komunikabilumas, savarankiškumas, atsakingumas, tobulinta kvalifikacija viešųjų pirkimų, korupcijos prevencijos srityje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodo vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą;
 2. 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. 3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. 4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 5. 5. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. 6. gyvenimo aprašymą;
 7. 7. užpildytą pretendento anketą ( pridedama );
 8. 8. informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto personalo specialistui (adresu VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, I. Kanto g. 25, Kaunas, 205 kab.).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti:

VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto personalo skyriuje I. Kanto g. 25, p. d. 2082, LT-44009 Kaunas, 205 kab.
Telefonas pasiteirauti (8 37) 20 23 71.

Pretendentams, nepateikusiems visų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2017 m. rugsėjo 18 d.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo – iki 2017  m. spalio 1 d.

Apie pretendentų atrankos datą, laiką ir vietą kiekvienas pretendentas informuojamas asmeniškai per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.